Přípravný stupeň ZŠ

V současnosti je rodiči vysoce hodnocena možnost nástupu pětiletých děti se specifickými vzdělávacími potřebami do přípravného stupně ZŠ speciální. Jde o formu vzdělávání dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí.

Podmínky pro přijetí

 • do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky
 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP,..)
 • u dětí s autismem vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismu

Vzdělávání ve třídě přípravného stupně:

 • zprostředkovává učitelka - speciální pedagožka a zpravidla dvě asistentky pedagoga
 • možné započít i v průběhu školního roku
 • odpovídá trendu včasné odborné speciálně-pedagogické péči o děti se zdravotním postižením
 • je poskytováno bezplatně
 • počet dětí ve třídě je maximálně šest

Školní vzdělávací program třídy přípravného stupně vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.

Po ukončení docházky může dítě plynule přejít do nejvhodnější formy vzdělávání podle přání rodičů: individuální integrace, skupinové integrace nebo pokračovat ve vzdělávání v ZŠ speciální. Přípravné třídy umožňují pedagogům pracovat s každým dítětem podle jeho možností a schopností. Hlavním smyslem výchovy je rozvíjet u dětí rozumové schopnosti tak, aby projevovaly zájem o získávání nových poznatků.

Zaměřujeme se na rozvíjení základních schopností a dovedností dítěte:

 • rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotorických schopností
 • rozvoj učebních a pracovních schopností a dovedností (rozvoj pozornosti a soustředění, zručnosti a praktických dovedností)
 • rozvoj smyslového vnímání a intelektových schopností
 • hygienické návyky
 • sociální vztahy
 • adaptační schopnosti

Využíváme stimulační terapie a jejich prvky:

 • logoterapie - reedukace a kompenzace řečových poruch
 • grafomotorická - přípravná cvičení na psaní
 • arteterapie - využívání výtvarných technik, práce s hlínou, modelování
 • muzikoterapie - hudebně pohybová stimulace, hry se zvuky, relaxace
 • bazální stimulace pro těžce postižené děti
 • somatopedická cvičení
 • canisterapie – léčba pomocí psa
 • ergoterapie - léčba prací a hrou zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte
 • aromaterapie – léčba prostřednictvím vůní
 • strukturovaná výuka
 • relaxace
 • míčkování, kojenecké masáže

Ve vzdělávání dále využíváme:

 • prvky Montessori pedagogiky
 • informační a komunikační technologie - u dětí s těžším tělesným handicapem využíváme u PC oční komunikátor
 • speciální prostředí snoezelen

Ve škole se snažíme vytvářet žakům rodinné prostředí a bezpečné klima. Dětem je věnován individuální přístup a kladen důraz na spolupráci s rodiči.

Děti aktivně využívají ke vzdělávání i relaxaci školní Přírodní ukázkovou zahradu

Pedagogové jsou odborně vyškoleni v těchto oblastech:

 • logopedie
 • znak do řeči
 • výměnný obrázkový systém VOKS
 • polohování žaků s těžkým kombinovaným postižením
 • alternativní a augmentativní komunikace
 • snoezelen
 • bazální stimulace

Plán denních činností v přípravném stupni ZŠ speciální:

Dopolední blok

 • 7.50 - Výuka je zahájena v komunikačním kruhu krátkou říkankou spojenou s pohybem. S dětmi si sdělíme zážitky z minulého dne. Povídáme si o tom, jaký je den v týdnu, měsíc, počasí a jakou máme náladu a proč.
 • 8.00 - Děti seznámíme s plánem činností na daný den s podporou plánu sestaveného pomocí obrázků.
 • 8.10 - Provedení logopedického cvičení s prvky orofaciální stimulace a neuromobilizace.
 • 8.30 - Děti se přesunou na svá pracovní místa a probíhá výuka podle denního popř. individuálního plánu dítěte. Formou hry, vyprávění, praktickými činnostmi k danému tématu. Každé dítě má svůj sešit, do kterého je zaznamenáván průběh výuky. Rodič tím získává zpětnou vazbu o činnostech během dne.
 • 9.20 - Následuje rehabilitační cvičení, podle potřeb dítěte a rad fyzioterapeuta.
 • 9.30 - Děti jsou pravidelně posazovány na WC, po případě přebaleny. Po umytí rukou, děti svačí na svých místech nebo jsou krmeny. Po té je jim ponechán prostor pro spontánní hru.
 • 10.00 - Hudební výchova, pracovní a výtvarná výchova, tělesná výchova. Cílené relaxační a stimulační techniky, polohování, vycházky a návštěvy kulturních akcí.
 • 11.10 - Odchod do družiny nebo domů.

Odpolední blok ve školní družině

 • 11.10 - Odpočinkové činnosti
 • 12.00 - Hygiena, oběd
 • 13.00 - Zájmové činnosti ve formě pravidelných kroužků
 • 14.00 - Relaxační činnosti a příprava na vyučování

Poskytujeme speciálně pedagogickou podporu v podmínkách běžného vzdělávání. Dítě nemusí být umístěno v zařízení s celodenní péčí, aby o něj bylo optimálně postaráno, nedojde k vytržení z rodinného prostředí, které je pro rozvoj dítěte nejvhodnější a nejpřirozenější.

Ke stažení:

docxSeznam pomůcek pro přípravný stupeň ZŠ speciální

Kalendář akcí

Říjen 2018
PO ÚT ST ČT SO NE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Nahoru

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si upozornit na změnu názvu naší školy k 1.9.2018 na

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

Ostatní údaje (adresa, kontaktní informace) zůstávají beze změn.