Přípravný stupeň ZŠ

V současnosti je rodiči vysoce hodnocena možnost nástupu pětiletých dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do přípravného stupně ZŠ speciální. Jde o formu vzdělávání dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí.

Podmínky pro přijetí

 • do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky
 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP,..)
 • u dětí s autismem vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismu

Vzdělávání ve třídě přípravného stupně:

 • zprostředkovává učitelka - speciální pedagožka a zpravidla dvě asistentky pedagoga
 • možné započít i v průběhu školního roku
 • odpovídá trendu včasné odborné speciálně-pedagogické péče o děti se zdravotním postižením
 • je poskytováno bezplatně
 • počet dětí ve třídě je maximálně šest

Školní vzdělávací program třídy přípravného stupně vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.

Po ukončení docházky může dítě plynule přejít do nejvhodnější formy vzdělávání podle přání rodičů: individuální integrace, skupinové integrace nebo pokračovat ve vzdělávání v ZŠ speciální. Přípravné třídy umožňují pedagogům pracovat s každým dítětem podle jeho možností a schopností. Hlavním smyslem výchovy je rozvíjet u dětí rozumové schopnosti tak, aby projevovaly zájem o získávání nových poznatků.

Zaměřujeme se na rozvíjení základních schopností a dovedností dítěte:

 • rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotorických schopností
 • rozvoj učebních a pracovních schopností a dovedností (rozvoj pozornosti a soustředění, zručnosti a praktických dovedností)
 • rozvoj smyslového vnímání a intelektových schopností
 • hygienické návyky
 • sociální vztahy
 • adaptační schopnosti

Využíváme stimulační terapie a jejich prvky:

 • logoterapie - reedukace a kompenzace řečových poruch
 • grafomotorická - přípravná cvičení na psaní
 • arteterapie - využívání výtvarných technik, práce s hlínou, modelování
 • muzikoterapie - hudebně pohybová stimulace, hry se zvuky, relaxace
 • bazální stimulace pro těžce postižené děti
 • somatopedická cvičení
 • canisterapie – léčba pomocí psa
 • ergoterapie - léčba prací a hrou zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte
 • aromaterapie – léčba prostřednictvím vůní
 • strukturovaná výuka
 • relaxace
 • míčkování, kojenecké masáže

Ve vzdělávání dále využíváme:

 • prvky Montessori pedagogiky
 • informační a komunikační technologie - u dětí s těžším tělesným handicapem využíváme u PC oční komunikátor
 • speciální prostředí snoezelen

Ve škole se snažíme vytvářet žakům rodinné prostředí a bezpečné klima. Dětem je věnován individuální přístup a kladen důraz na spolupráci s rodiči.

Děti aktivně využívají ke vzdělávání i relaxaci školní Přírodní ukázkovou zahradu

Pedagogové jsou odborně vyškoleni v těchto oblastech:

 • logopedie
 • znak do řeči
 • výměnný obrázkový systém VOKS
 • polohování žaků s těžkým kombinovaným postižením
 • alternativní a augmentativní komunikace
 • snoezelen
 • bazální stimulace

Plán denních činností v přípravném stupni ZŠ speciální:

Dopolední blok

 • 7.50 - Výuka je zahájena v komunikačním kruhu krátkou říkankou spojenou s pohybem. S dětmi si sdělíme zážitky z minulého dne. Povídáme si o tom, jaký je den v týdnu, měsíc, počasí a jakou máme náladu a proč.
 • 8.00 - Děti seznámíme s plánem činností na daný den s podporou plánu sestaveného pomocí obrázků.
 • 8.10 - Provedení logopedického cvičení s prvky orofaciální stimulace a neuromobilizace.
 • 8.30 - Děti se přesunou na svá pracovní místa a probíhá výuka podle denního popř. individuálního plánu dítěte. Formou hry, vyprávění, praktickými činnostmi k danému tématu. Každé dítě má svůj sešit, do kterého je zaznamenáván průběh výuky. Rodič tím získává zpětnou vazbu o činnostech během dne.
 • 9.20 - Následuje rehabilitační cvičení, podle potřeb dítěte a rad fyzioterapeuta.
 • 9.30 - Děti jsou pravidelně posazovány na WC, popřípadě přebaleny. Po umytí rukou děti svačí na svých místech nebo jsou krmeny. Po té je jim ponechán prostor pro spontánní hru.
 • 10.00 - Hudební výchova, pracovní a výtvarná výchova, tělesná výchova. Cílené relaxační a stimulační techniky, polohování, vycházky a návštěvy kulturních akcí.
 • 11.10 - Odchod do družiny nebo domů.

Odpolední blok ve školní družině

 • 11.20 - Odpočinkové činnosti
 • 12.00 - Hygiena, oběd
 • 13.00 - Zájmové činnosti ve formě pravidelných kroužků
 • 14.00 - Relaxační činnosti a příprava na vyučování

Poskytujeme speciálně pedagogickou podporu v podmínkách běžného vzdělávání. Dítě nemusí být umístěno v zařízení s celodenní péčí, aby o něj bylo optimálně postaráno, nedojde k vytržení z rodinného prostředí, které je pro rozvoj dítěte nejvhodnější a nejpřirozenější.

Ke stažení:

docxSeznam pomůcek pro přípravný stupeň ZŠ speciální

Kalendář akcí

Duben 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Nahoru

Plakát výročí 4.4.2024 ver.4