Historie

Škola byla založena 23. května 1974 jako zvláštní škola. Byla koncipována jako jednotřídní s 1.–5. postupným ročníkem a umístěna v budově národní školy. (V současnosti Základní umělecké školy). Ředitelkou, a zároveň jedinou učitelkou, byla jmenována Mgr. Milada Oplatková, která měla aprobaci ze speciální pedagogiky. Ta působila na této škole až do roku 2009, kdy odešla do důchodu.

Škola se od počátku potýkala s nevyhovujícími prostorovými i materiálními podmínkami a byla několikrát přemisťována. 

V prvním školním roce nastoupilo celkem 11 žáků z Velké Bíteše a okolí. Pomůcky pro výuku zapůjčila Základní devítiletá škola ve Velké Bíteši a Základní škola Velké Meziříčí. V prosince 1981 byla škola provizorně přestěhována do budovy SOU v Lánicích č. 300. Od 1. 9. 1982 byla škola rozšířena na dvojtřídní s 1.–9. postupným ročníkem. Jako učitel byl přijat Jaromír Kotík a Jiřina Denemarková – důchodkyně, která pracovala na částečný úvazek. Škola dostala k dispozici 100 000,- Kč na vybavení učeben, sborovny a kabinetu.

Teprve v roce 1987 získala škola  vlastní budovu na ulici Tišnovské 116, kde sídlí doposud. V rámci zprovoznění nové budovy bylo organizováno mnoho brigád a veřejně prospěšných prací, na kterých se podíleli učitelé i jejich rodinní příslušníci, rodiče žáků a široká veřejnost. Z tohoto důvodu byl navýšen i rozpočet školy ze 40 000,- Kč na 100 000,- Kč. I přesto na venkovní úpravy nedostačovaly peníze. Škola disponovala cvičnou kuchyní, učebnou šití, dílnou, knihovnou, sborovnou, čtyřmi třídami. Žáci jsou vzděláváni ve zvláštní škole a pomocné škole. Na škole joddíl pionýrské organizace SSM, kroužek technický, estetický a sportovně branný. 

Během školního roku se žáci účastní do místních podniků, branných cvičení, výstav, turistických pochodů. Podstupují zdravotní prohlídky.

 

image027Od 1. června 2000 má škola právní subjektivitu. 1. října 2001 se zřizovatelem stává Kraj Vysočina. Název Speciální školy získává v září 2002. V roce 2004 dochází ke změně - zřizovatelem se stává město Velká Bíteš. Na škole vyučuje 6 učitelů, ředitelka, vychovatelka školní družiny, pomocná vychovatelka, účetní a školnice. Školu navštěvuje 50 žáků a jsou vzdělávání ve zvláštní škole, pomocné škole a v přípravném stupni pomocné školy. Školou jsou organizovány akce určené pro děti a jejich rodiče, dny „Otevřených dveří" pro širokou veřejnost, účastní se okresních sportovních her, výtvarných soutěží, ekologických výukových programů, plaveckého výcviku, navštěvují klienty Domova důchodců a Dům s pečovatelkou službou, divadelní a filmová představení.

V průběhu dalších let získává škola název Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.

V roce 2001 je škola přijata do sítě "Zdravých škol".

Probíhá částečná rekonstrukce školy. Z projektů a grantů je vybudována relaxační místnost, na školní zahradě přírodní učebna se zastřešeným koutkem, kterou žáci využívají zejména pro environmentální výchovu (2008).

Ve školním roce 2009/2010 nastupuje do vedení školy nová ředitelka Mgr. Blanka Gaizurová.

Školní rok 2010/2011 přinesl rozšíření informační sítě do všech tříd a s tím spojenou instalaci novější výpočetní techniky – počítače, interaktivní tabule, a také vybavení novým nábytkem. Také je upraveno nádvoří školy, které usnadňuje přístup do školy.

DSC07806

DSC07827

 

 

 

 

 

Od 1. 9. 2011 škola zřizuje třídu Přípravného stupně Základní školy speciální, která slouží ke vzdělávání dětí s těžším handicapem již od 5 let věku.

DSC07908

DSC07928 

 

V říjnu 2011 na základě ispekční činnosti ČŠI je organizace hodnocena jako „Příklad dobré praxe".

V září 2012 je slavnostně zprovozněna schodová plošina – tzv. schodolez pro žáky upoutané na vozík. Na jeho získání se finančně podílela řada sponzorů, ale také sama škola, která pořádala „Předadventní koncert" v kostele Sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

 

DSC08275 image031 image033thumb image029

 

V témže roce získává grant z fondu Ministerstva životního prostředí na uzpůsobení zahrady pro handicapované žáky. Během letních prázdnin 2013 prošla rozsáhlou rekonstrukcí relaxační místnost a šatna.

DSC09070Od září 2013 je žákům k dispozici nová multisenzorická místnost - snoezelen. Jde o speciálně vybavené prostory určené zejména pro žáky s těžkým kombinovaným postižením, tělesným postižením, ADHD, autismem.

Škola se aktivně zapojuje do projektů a grantů vyhlašovaných MŠMT, Krajem Vysočina, ale i soukromými subjekty. Cílem je zefektivnit výchovně vzdělávací proces žáků se specifickými vzdělávacími potřebami za využití nových pedagogických metod a forem. Pedagogové se pravidelně vzdělávají nejen v oblastech speciálně pedagogických metod.

image039Velký důraz je věnován i naplňování zásad" Školy podporující zdraví". Naplňováním těchto zásad je docíleno velmi pozitivního klimatu školy, jak mezi žáky, tak mezi pedagogickými pracovníky a rodiči.

Nedílnou součástí školy se stává environmentální výchova a její propojení se vzdělávacím procesem. Na školní zahradě vznikají v rámci projektů a grantů nové prvky, které napomáhají vzdělávání a umožňují naplňování konceptů a cílů v oblasti EVVO.

image043Školní zahrada byla certifikována 20. 6. 2014 jako „Ukázková přírodní zahrada" a stala se inspirací nejen pro pedagogy v ČR, ale vítáme zde i návštěvy ze zahraničí. Škola aktivně spolupracuje s organizacemi s ekologickým zaměřením např. Chaloupky o.p.s., nebo Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. S organizací Lipka naše organizace realizuje mnohé projekty. Jedním z nich je i vybudování „Afrického záhonu", na kterém se podíleli lektoři z Lipky, učitelé i žáci naší organizace. Africký záhon byl slavnostně představen 8. června2016 v den otevřené přírodní zahrady. Dne otevřené přírodní zahrady se zúčastnilo 434 účastníků, včetně návštěvníků ze Slovenska a Francie.

Šimage041kola se stala organizací zacílenou na vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami včetně žáků s autismem. Do vzdělávacího procesu aplikuje speciálně pedagogické metody, usiluje o certifikaci „Pracoviště bazální stimulace", užívá prvky montessori pedagogiky. Přípravný stupeň základní školy speciální je zaměřen na vzdělávání dětí s autismem.

Od září 2017 škola zřizuje třídu pro děti s autismem v oboru vzdělávání Základní škola.

 

 

DSC07697 copy_copy

 DSC07742

 

 

 

 

Od září 2018 získává škola nový název a to Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, neboť je na škole nově zřízen obor jednoleté Praktické školy.

DSC08461 copy

 

DSC08141jjjjj

 

 

 

 

V roce 2024 bylo umožněno zřídit nový obor střední školy - Dvouletá škola praktická. Obor je určen pro studenty se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu školy. Vzdělávání je zaměřeno na Pěstitelství a je ukončeno vykonáním ústní a praktické závěrečné zkoušky.

Kalendář akcí

Nahoru

Plakát - sportovní odpoledne