Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR a zákon č.110/2019 Sb. o zpracovávání osobních údajů jsou uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se těmito předpisy řídit.

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

Správcem osobních údajů je: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, se sídlem Tišnovská 116, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 70831394

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 •   na základě právního předpisu pro splnění právní povinnosti;
 •   pro plnění smlouvy;
 •   pro ochranu životně důležitých zájmů;
 •   pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
 •   doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu                      vzdělávání a jeho ukončování,
 •   kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.
 •   číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování
 •   na základě oprávněného zájmu správce nebo
 •   na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).  

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 •   školní matrika,
 •   třídní kniha,
 •   záznamy z pedagogických rad,

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 •   podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 •   podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 •   hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 •   údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce (ochrana života a zdraví osob a majetku)

 •   seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 •   seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 •   jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,
 •   emailové adresy

2.4. Osobní údaje zveřejňované na základě souhlasu žáků (nad 15 let) a zákonných zástupců

 •   zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například webu školy.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 •  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 •  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 •  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 •  shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel),
 •  již nepotřebné údaje skartovat,
 •  zachovávat mlčenlivost o údajích,
 •  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 •  školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 •  stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 •  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Naším pověřencem je: Mgr. Blanka Hanzelová, Mezihorní 476, 664 82 Říčany, IČO 49572237, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 775262118

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali pročtení výše uvedených informací.

Kalendář akcí

Říjen 2021
PO ÚT ST ČT SO NE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nahoru