Autistické třídy

Třídy zaměřené na vzdělávání dětí s autismem

Předškolní vzdělávání

Třída přípravného stupně ZŠ speciální zaměřená na vzdělávání dětí s autismem nabízí odborné předškolní vzdělávání zaměřené na individuální potřeby každého dítěte. Zaměřuje se především na rozvoj řeči, motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, paměti, vnímání prostoru a prostorové představy, vnímání času, sluchového vnímání, základů matematických představ, sociálních dovedností, sebeobsluhy - samostatnosti.

Při vzdělávání je uplatňována speciálně pedagogická péče s využitím stimulačních terapií, prvků Montessori pedagogiky. Řídíme se zásadami strukturovaného učení.

Jedná se o třídu zřízenou dle § 16 odst. 9, školského zákona. Vzdělávání je realizováno na základě školního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro přípravný stupeň, popř. s možností individuálního vzdělávacího plánu.

Maximální počet žáků

Závisí na doporučení školského poradenského zařízení, třídu navštěvuje zpravidla maximálně 4 - 6 žáků na třídu, což umožňuje individuální přístup speciálního pedagoga a až dvou asistentů pedagoga.

Podmínky pro přijetí

 • do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky
 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP,..)
 • vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

Základní vzdělávání

Třída ZŠ zaměřená na vzdělávání děti s autismem je svým charakterem zacílená na vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, dětí s autismem. Jedná se o třídu zřízenou dle § 16 odst. 9, školského zákona. Žákům je poskytována individuální péče s maximální mírou využití speciálně pedagogické péče, prvků Montessori pedagogiky, popř. stimulačních terapií. Řídíme se zásadami strukturovaného učení. Obsah vzdělávání je dán školním vzdělávacím programem zpracovaným podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který obsahuje běžné výstupy i minimální výstupy. Pro větší zohlednění potřeb žáků je možné vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu.

Maximální počet žáků

Závisí na doporučení školského poradenského zařízení, zpravidla se jedná o 4 - 6 žáků u výraznějšího handicapu, standardně 7 - 14 žáků na třídu, což umožňuje individuální přístup učitele speciálního pedagoga a až dvou asistentů pedagoga.

Podmínky pro přijetí

 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení ( SPC, PPP,..)
 • vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

Další informace

Co je to dětský autismus

Dětský autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského vývoje a řadí se do skupiny PAS (poruchy autistického spektra). Ovlivňuje vývoj dítěte jak v raném období, tak i v průběhu celého života. Společnými znaky pro děti s touto diagnózou často bývají potíže v oblasti komunikace, sociální interakce a potíže v oblasti představivosti, hry a zájmů. V důsledku míry symptomů typických pro autismus a schopnosti zapojit se do společnosti se rozvíjí závažnost znevýhodnění. Autismus doprovází specifické vzorce chování. Můžeme se setkat s problémovým chováním, které nejčastěji vzniká jako odpověď na nějaký nepříjemný smyslový podnět, jako výraz úzkosti nebo důsledek frustrace z neporozumění a nemožnosti komunikovat s okolím.

Vzdělávání

Naše základní škola zřizuje speciální třídy, ve kterých je vytvářeno příznivé prostředí pro vzdělávání dětí s autismem a s ohledem na jejich potřeby (např. speciálně upravený režim dne). Ve výuce vycházíme ze třech hlavních zásad strukturovaného učení, a to vizualizace- zviditelnění (podpora prostřednictvím fotografií, piktogramů, návodů a schémat pomáhá lepšímu porozumění a orientaci v čase), strukturalizace - třída je uspořádána odlišně od běžných tříd (žáci mají vyčleněný prostor pro jednotlivé činnosti během dne (individuální práce, komunikační kruh, místo pro odpočinek), a individuální přístup- rozvoj schopností a dovedností každého dítěte s ohledem na jeho potřeby a specifické projevy (sestavení individuálního vzdělávacího plánu). Podle typu a stupně postižení se děti učí základům čtení, psaní a počítání. Získávají základní poznatky o světě, který je obklopuje, a v neposlední řadě nacvičují sebeobsluhu a pracovní dovednosti. Velký význam přikládáme rozvoji dovedností v oblasti komunikace a to zejména během pravidelného ranního komunikačního kruhu. Všem žákům a žákyním školy je nabízena logopedická péče a terapie vedené odborníky (canisterapie, muzikoterapie). Do výuky běžně začleňujeme prvky arteterapie, ergoterapie, aromaterapie atd. Po vyučování se děti mohou zapojit do zájmových činností v rámci školní družiny, nebo pestré nabídky kroužků. Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou samozřejmě rodiče dítěte.

Organizace vzdělávání

 • Pro předškolní věk 5 - 8 let nabízíme třídu pro vzdělávání dětí s autismem.
 • Pro děti od 6 let až do ukončení devítileté povinné školní docházky nabízíme třídy ZŠ. Maximální počet žáků ve třídě je šest, což umožňuje individuální přístup speciálního pedagoga a asistentů pedagoga.

Vzdělávací programy

 • Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem "Poznání životem mě provází" včetně rozpracovaných minimálních výstupů
 • Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální s názvem "Učíme se spolu" č. j. ŠVP SpecŠVB 99/2010.
 • Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro přípravný stupeň s názvem "Poznáváme svět" č. j. ŠVP SpecŠVB 24/2011.
 • Individuální vzdělávací plány, které zpracovávají speciální pedagogové na základě psychologického vyšetření, doporučení SPC, na žádost a se souhlasem rodičů.

Důležitost odborného vzdělání

Dítě s jakýmkoliv handicapem je vzdělavatelné. Ve skutečnosti, čím větší je jeho znevýhodnění, tím důležitější je poskytnout takové vzdělání a podporu, která by odpovídala jeho potřebám. Naše škola je zaměřena na vzdělávání osob s různými vzdělávacími potřebami (autismus, mentální a kombinované postižení). Snažíme se přistupovat ke každému dítěti individuálně dle jeho potřeb. Hlavním cílem školy je zajistit žákům a žákyním takové podmínky, které by jim pomohly co nejlépe rozvíjet jejich dovednosti a znalosti, a umožnit jim zapojit se co nejsamostatněji do běžného života, aby jej mohli prožít plně a harmonicky a upevnili si své sebevědomí.

Speciálně pedagogická péče

Nedílnou součástí kvalitního vzdělávání žáků naší školy je využívání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pro verbálně nekomunikující děti používáme speciální počítačové programy a obrázkové komunikační systémy (VOKS). Podporujeme zájmovou činnost žáků a žákyň, která jim dává návod ke smysluplnému využívání volného času, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, učí je přijímat úspěchy i nezdary a je pro ně způsobem seberealizace a sebeuplatnění. Napomáháme tak rozvoji v oblasti komunikace a schopnosti vyjádřit svůj názor.

Využíváme stimulační terapie a jejich prvky

 • prevence logopedických vad - reedukace a kompenzace řečových poruch
 • grafomotorická - přípravná cvičení na psaní
 • prvky arteterapie - využívání výtvarných technik a práce s hlínou v keramické dílně
 • muzikoterapie - hudebně pohybová stimulace, hry se zvuky, relaxace
 • bazální stimulace - podpůrný program pro děti s těžkým postižením
 • somatopedická cvičení
 • canisterapie
 • prvky ergoterapie - terapie zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte
 • aromaterapie
 • míčkování a kojenecké masáže

Pedagogové jsou odborně vyškoleni v těchto oblastech

 • logopedie
 • znak do řeči
 • polohování dětí s těžkým kombinovaným postižením
 • alternativní a augmentativní komunikace
 • snoezelen
 • bazální stimulace

Kalendář akcí

Duben 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Nahoru

Plakát výročí 4.4.2024 ver.4