Plán poradenských služeb

 

     dnesŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • prevence školní neúspěšnosti
 • primární prevence rizikového chování 
 • kariérové poradenství (volba povolání, profesní orientace žáků)
 • odborná podpora při vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • metodická podpora začínajícím učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • spolupráce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvoření široké základny preventivní činnosti
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • příprava podmínek a rozšíření možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinace služeb s ostatními poradenskými zařízeními

Školní poradenství zajišťuje výchovný poradce a metodik prevence.

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s třídními učiteli (všichni s aprobací speciální pedagogika) a asistenty pedagoga. Na pravidelných poradách a metodických sdruženích, popř. dle potřeby se setkávají za účasti vedení školy a konzultují řešení konkrétních problémů.

Plán a činnost školního poradenského pracoviště se prolíná s obsahem plánu Zdravé školy.

docxProváděcí_plán_zdravé_školy2023-2024.docx

docŠkolní_preventivní_program_23-24.doc

docxPlán VP 2023-2024.docx

 

 Školní výchovný poradce: Mgr. Irena Batelková

 Konzultační hodiny:                                               

konzultace pro rodiče: čtvrtek 11.25-12.10.  Je možné domluvit individuální konzultaci.

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 Poradenské činnosti

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Individuální konzultace k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v středních školách (dny otevřených dveří), festival vzdělávání, úřad práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti

 • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence: Mgr. Jarmila Tyllová

Konzultační hodiny:                                               

Pondělí: 7.50-8.35.  Je možné domluvit individuální konzultaci.

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské.

 Metodické a koordinační činnosti

 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na  prevenci rasismu, xenofobie a dalších jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

 Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.

Kalendář akcí

Duben 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Nahoru

Plakát výročí 4.4.2024 ver.4